دنیای کد آهنگ اگر در گلبرگ دست هایـتـــــ از بـرای من مهربانی می آوردی بــر انـگـشـتــــ خواهـشـتـــــ پـیـوسـتـه مـی بــاریـدم تــا طـراوتــــ را در آن هـا جـاودان سـازم http://www.nikonikoo.ir 2019-01-22T16:09:24+01:00 text/html 2014-01-24T13:59:14+01:00 www.nikonikoo.ir M B کد آهنگ وبلاگ تنهای تنها از معین http://www.nikonikoo.ir/post/901 <br><br><div align="center"><br><br><textarea name="&nbsp;&nbsp; " rows="5" cols"20"=""> &lt;!-- Begin N i k o N i k o o . I R Code --&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.sedayab.com/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"&gt; &lt;param name="wmode" value="transparent" /&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.sedayab.com/play.swf" /&gt; &lt;param name="flashvars" value="mp3=http://file.sedayab.com/3007.mp3&amp;autostart=1&amp;autoreplay=1&amp;showtime=1&amp;randomplay=1" &gt; &lt;/object&gt;&lt;div style='display:none'&gt;&lt;script language='javascript' src=' http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=2459702&amp;t=counter '&gt;&lt;/script&gt;&lt;/div&gt; &lt;a target="_blank" href="http://www.nikonikoo.ir/"&gt;N i k o N i k o o . I R&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;!-- End N i k o N i k o o . I R Code --&gt;</textarea><br><b><br><font color="#000066"><br></font><a href="http://testeahang.mihanblog.com/post/61" target="_blank" title="">پخش آهنگ</a></b><br></div> text/html 2014-01-24T13:55:57+01:00 www.nikonikoo.ir M B کد آهنگ وبلاگ چقدر زود رفت از رضا شیری http://www.nikonikoo.ir/post/900 <br><br><div align="center"><br><br><textarea name="&nbsp;&nbsp; " rows="5" cols"20"=""> &lt;!-- Begin N i k o N i k o o . I R Code --&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.sedayab.com/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"&gt; &lt;param name="wmode" value="transparent" /&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.sedayab.com/play.swf" /&gt; &lt;param name="flashvars" value="mp3=http://file.sedayab.com/4011.mp3&amp;autostart=1&amp;autoreplay=1&amp;showtime=1&amp;randomplay=1" &gt; &lt;/object&gt;&lt;div style='display:none'&gt;&lt;script language='javascript' src=' http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=2459702&amp;t=counter '&gt;&lt;/script&gt;&lt;/div&gt; &lt;a target="_blank" href="http://www.nikonikoo.ir/"&gt;N i k o N i k o o . I R&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;!-- End N i k o N i k o o . I R Code --&gt;</textarea><br><b><br><font color="#000066"><br></font><a href="http://testeahang.mihanblog.com/post/60" target="_blank" title="">پخش آهنگ</a></b><br></div> text/html 2014-01-24T13:47:56+01:00 www.nikonikoo.ir M B کد آهنگ وبلاگ جوانی از شماعی زاده http://www.nikonikoo.ir/post/899 <br><br><div align="center"><br><br><textarea name="&nbsp;&nbsp; " rows="5" cols"20"=""> &lt;!-- Begin N i k o N i k o o . I R Code --&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.sedayab.com/play.swf" width="160" height="20" id="dewplayer" name="dewplayer"&gt; &lt;param name="wmode" value="transparent" /&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.sedayab.com/play.swf" /&gt; &lt;param name="flashvars" value="mp3=http://file.sedayab.com/4170.mp3&amp;autostart=1&amp;autoreplay=1&amp;showtime=1&amp;randomplay=1" &gt; &lt;/object&gt;&lt;div style='display:none'&gt;&lt;script language='javascript' src=' http://www.webgozar.ir/c.aspx?Code=2459702&amp;t=counter '&gt;&lt;/script&gt;&lt;/div&gt; &lt;a target="_blank" href="http://www.nikonikoo.ir/"&gt;N i k o N i k o o . I R&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;!-- End N i k o N i k o o . I R Code --&gt;</textarea><br><b><br><font color="#000066"><br></font><a href="http://testeahang.mihanblog.com/post/59" target="_blank" title="">پخش آهنگ</a></b><br></div> text/html 2014-01-24T13:11:27+01:00 www.nikonikoo.ir M B 88 http://www.nikonikoo.ir/post/885 <font color="#000099"><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;">پسره نه درس خونده ، نه خوشتیپه ، نه پول داره ! خلاصه بگم صفر صفر !</span><br><span style="font-size: small;"> ازش میپرسی ازدواج کردی ؟</span><br><span style="font-size: small;"> با اعتماد به نفس میگه هنوز دم به تله ندادم . . . !</span><br><span style="font-size: small;"> لامصب تو خودت تله ای . . . !</span></font></p><font color="#000099"><br> </font> text/html 2014-01-24T13:10:55+01:00 www.nikonikoo.ir M B 87 http://www.nikonikoo.ir/post/898 <font color="#000099"><br><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;">وﻗﺘﯽ ﺧﺪﺍ زن ﺭﺍ ﺍﻓﺮﯾﺪ ﮔﻔﺖ : به به ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺧﻠﻖ ﮐﺮﺩﻡ !</span><br><span style="font-size: small;"> ﺳﭙﺲ مرد ﺭﺍ ﺧﻠﻖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :</span><br><span style="font-size: small;"> عیبی نداره سوار ماشین مدل بالا بشن به چشم میان . . .</span><br><span style="font-size: small;"> هههههه</span></font></p><font color="#000099"><br> </font> text/html 2014-01-24T13:09:44+01:00 www.nikonikoo.ir M B 86 http://www.nikonikoo.ir/post/897 <font color="#000099"><br><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;">ﺟﺪﻳﺪﺍ ﭘﺴﺮﺍ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﻣﻴﺪﺍﺭﻥ</span><br><span style="font-size: small;"> ﻣﻮﻫﺎﺷﻮﻧﻮ&nbsp; ﻫﺎی ﻻﻳﺖ ﻭ ﻟﻮﻻﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻦ</span><br><span style="font-size: small;"> ﻧﺎﺧﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻴﻜﻨﻦ</span><br><span style="font-size: small;"> ﺑﺎ ﻋﺸﻮﻩ ﺣﺮﻑ ﻣﻴﺰﻧﻦ</span><br><span style="font-size: small;"> ﻛﻢ ﻛﻢ ﻣﻴﺘﺮﺳﻴﻢ ﭘﺎﺭک ﺩﻭﺑﻞ ﺭﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﻨﻦ !&nbsp; </span></font></p><font color="#000099"><br> </font> text/html 2014-01-24T13:08:40+01:00 www.nikonikoo.ir M B 85 http://www.nikonikoo.ir/post/896 <font color="#000099"><br><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;">ﺣﺎﻻ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮﺍﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯی ﺑﺮﻥ</span><br><span style="font-size: small;"> ﺟﻨﮓ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ ؟!</span><br><span style="font-size: small;"> ﺍﺳﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﻭ ﺗﻴﺮ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﮐﻦ !</span><br><span style="font-size: small;"> ﺧﺴﺘﻢ ﺣﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ !</span><br><span style="font-size: small;"> ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺍﻭﻥ ﻃﺮﻓﻮ ﺑﻤﺐ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﮐﻦ !</span><br><span style="font-size: small;"> ﻧﻬﻬﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ با خواهرش ازدواج کنم !</span><br><span style="font-size: small;"> ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺸﺎﺑﺎﺭﻭ ﭘﺮ ﮐﻦ !</span><br><span style="font-size: small;"> ﺍﻭﻭﻭ ﮐی ﻣﻴﺮﻩ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻫﻮ ﺗﻴﺮ ﺑﻴﺎﺭﻩ !</span><br><span style="font-size: small;"> ﻣﻬﺪﯼ ﺗﻔﻨﮓ ﭘﺮ ﮐﻦ !</span><br><span style="font-size: small;"> ﻣﮕﻪ ﻧﻤﻴﺒﻴﻨی ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﻣﻮ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻴﮑﻨﻢ !</span><br><span style="font-size: small;"> ﻣﻤﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻳﻢ ﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ !</span><br><span style="font-size: small;"> ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﺿﺪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻭ ﮊﻝ ﻣﻮﻡ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ</span><br><span style="font-size: small;"> ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﻴﺎﻡ <br></span></font></p><font color="#000099"><br> </font> text/html 2014-01-24T13:08:01+01:00 www.nikonikoo.ir M B 84 http://www.nikonikoo.ir/post/895 <font color="#000099"><br><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;">ﺑﻪ پسره ﻣﯿﮕﻢ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ !</span><br><span style="font-size: small;"> ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﺮﺳﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻮﺍﻡ ﻣﺒﺎﺭﮎ !</span><br><span style="font-size: small;"> .</span><br><span style="font-size: small;"> .</span><br><span style="font-size: small;"> .</span><br><span style="font-size: small;"> ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ پسره ﺩﯾﮕﻪ ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﻤﯿﺮﻩ !</span></font></p><font color="#000099"><br> </font> text/html 2014-01-24T13:07:24+01:00 www.nikonikoo.ir M B 83 http://www.nikonikoo.ir/post/894 <br><div align="center"><font color="#000099"><br><span style="font-size: small;">شما ! آقا پسرى که ابروهاتو نخ میکنى شبیه جارى دختر عموى من میشى . . .</span><br><span style="font-size: small;"> دیگه نباید از واژه نوکرتم و چاکرتم استفاده کنى ! شما از واژه هاى عجیجم اینا استفاده کن ! </span><br></font></div> text/html 2014-01-24T13:07:00+01:00 www.nikonikoo.ir M B 82 http://www.nikonikoo.ir/post/893 <br><div align="center"><font color="#000099"><br><span style="font-size: small;">اینکه پسرا مشکل چی بپوشم ندارن ربطی به ژنتیک و اینا نداره ، دلیلش اینه که معمولا حداکثر یه لباس تمیز دارن !&nbsp; </span><br></font></div> text/html 2014-01-24T13:06:12+01:00 www.nikonikoo.ir M B 81 http://www.nikonikoo.ir/post/892 <br><div align="center"><font color="#000099"><br><span style="font-size: small;">اینجوری که داریم پیش میریم چند وقت دیگه باید به دخترا بگیم : مگه پسری که ابروهاتو برداشتی ؟&nbsp; </span><br></font></div> text/html 2014-01-24T13:05:42+01:00 www.nikonikoo.ir M B 80 http://www.nikonikoo.ir/post/891 <br><div align="center"><font color="#000099"><br><span style="font-size: small;">مرد باید خوش تیپ باشه و اهل کار ، اخلاقش با کتک درست میشه&nbsp; </span><br></font></div> text/html 2014-01-24T13:05:16+01:00 www.nikonikoo.ir M B 79 http://www.nikonikoo.ir/post/890 <font color="#000099"><br><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;">یعنی اینقدی که پسرا به موهاشون میرسن ، اگه به یه بوته شلغم رسیده بودن الان هلو می داد !</span><br><span style="font-size: small;"> والااااااااا&nbsp; </span></font></p><font color="#000099"><br> </font> text/html 2014-01-24T13:04:24+01:00 www.nikonikoo.ir M B 78 http://www.nikonikoo.ir/post/889 <font color="#000099"><br><br></font><p style="text-align: center;"><font color="#000099"><span style="font-size: small;">پسرا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻞ ﺩﻧﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ !</span><br><span style="font-size: small;"> ﺍﻣﺎ ﻧﻪ . . .</span><br><span style="font-size: small;"> ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ !</span><br><span style="font-size: small;"> ﭘﺮﭼﻢ ﻛﻤک ﺩﺍﻭﺭ ﺑﺎﻻﺳﺖ . . .</span><br><span style="font-size: small;"> ﺑﻌﻠﻪ ﺍﻓﺴﺎﻳﺪﻩ&nbsp; </span></font></p><font color="#000099"><br> </font> text/html 2014-01-24T13:03:54+01:00 www.nikonikoo.ir M B 77 http://www.nikonikoo.ir/post/888 <br><div align="center"><font color="#000099"><br><span style="font-size: small;">شاید زن خوب تو دنیا مثل روباه قطبی کمیاب باشه ولی مرد خوب مثل سیمرغ ، از اول هم افسانه بود . . .&nbsp; </span><br></font></div>